fbpx

Musikkfondene

.Komponistenes vederlagsfond

Styret i Komponistenes vederlagsfond

Følgende styre er oppnevnt for perioden 2023 – 2024:

Styremedlemmer

Navn Rolle
Benedicte Elisabeth Torget Styreleder
David Bratlie Styremedlem
Lene Grenager Styremedlem
Eivind Helgerød Styremedlem

 

Varamedlemmer

Navn
Hanne Kolstø
Frode Haltli
Agnes Ida Pettersen
Javid Afsari Rad

 

 

Oppnevning av styret

Styret i Norsk Komponistforening (NKF) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer. Styret i Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer.

Funksjonstiden er totalt 4 år, og starter fra og med 1.1.året etter oppnevningen og frem til og med 31.12. siste funksjonsåret.

Annethver år er 2 av styremedlemmene på valg.

Styrelederen er en av de 4 styremedlemmene. Vedkommende oppnevnes for 2 år av gangen. Lederfunksjonen skal alternere mellom representanter for NOPA og NKF slik at hver forening har vervet som styreleder for en sammenhengende periode på 2 år. Fondets styre velger selv sin leder.

 

Habilitetsregler

Styret følger forvaltningslovens regler om habilitet. Styremedlem som er inhabil fratrer under behandling av den aktuelle søknaden. Dersom det foreligger en søknad om komponiststipend fra et styremedlem, kalles det inn vara for hele møtet. Det kan likevel ikke søkes om fordypningsstipend i perioden en er styremedlem.

 

Funksjonstid

FornavnEtternavnOppnevnt fra2023202420252026
Benedicte ElisabethTorgetNopaxx
DavidBratlieNkfxx
LeneGrenagerNkfxxxx
EivindHelgerødNopaxxxx
HanneKolstøNopaxx
FrodeHaltliNkfxx
Agnes IdaPettersenNkfxxxx
Javid AfsariRadNopaxx