Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Styret i Komponistenes vederlagsfond

Navn Rolle
David Bratlie Styreleder
Kristin Bolstad Styremedlem
Karl Seglem Styremedlem
Benedicte Elisabeth Torget Styremedlem

 

Varamedlemmer

Navn
Javid Afsari Rad
Hanne Kolstø
Frode Haltli
Gunhild Seim

 

 

Oppnevning av styremedlemmer

Styret i Norsk Komponistforening (NKF) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer. Styret i Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer.

Funksjonstiden er totalt 4 år, og starter fra og med 1.1.året etter oppnevningen og frem til og med 31.12. siste funksjonsåret.

Annethver år er 2 av styremedlemmene på valg.

Styrelederen er en av de 4 styremedlemmene. Vedkommende oppnevnes for 2 år av gangen. Lederfunksjonen skal alternere mellom representanter for NOPA og NKF slik at hver forening har vervet som styreleder for en sammenhengende periode på 2 år. Fondets styre velger selv sin leder.

 

Habilitetsregler

Styret følger forvaltningslovens regler om habilitet. Styremedlem som er inhabil fratrer under behandling av den aktuelle søknaden. Dersom det foreligger en søknad om komponiststipend fra et styremedlem, kalles det inn vara for hele møtet. Det kan likevel ikke søkes om fordypningsstipend i perioden en er styremedlem.

 

Funksjonstid

Navn Oppnevnt fra201920202021202220232024
Karl SeglemNopaxxxx
Kristin BolstadNkfxxxx
David BratlieNkfxxxx
Benedicte Elisabeth TorgetNopaxxxx
Javid Afsari RadNOPAxxxx
Hanne KolstøNOPAxxxx
Frode HaltliNkfxxxx
Gunhild SeimNkfxx