Musikkfondene

Det norske komponistfond

Søkerveiledning

****SIDEN ER UNDER BEARBEIDING***

Søknadsfrister

  • 2. mars kl. 13:00
  • 2. oktober kl. 13:00

Faller fristen på en helge- eller helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende virkedag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Søknadsskjema

Søknad skal leveres gjennom vår søkeportal. Søknadsskjema blir tilgjengelig omlag 3 uker før søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Komponist eller samarbeidspartner kan søke.

Komponisten kan søke om honorar til egen musikk som skal framføres live og/eller på strømmetjenester. Dersom søknaden overstiger 100 000 kroner forutsettes det at komponisten har bekreftelse på framføring med samarbeidspartner eller annen formidlingsplan.

Samarbeidspartner kan søke om komponisthonorar. En samarbeidspartner kan være bestiller, framføringsinstitusjon, organisasjoner, utøver, konsert- eller annen arrangør, festival, produsent, eller andre som skal presentere verket for et allment publikum og bidra til at det videreformidles.

Samarbeidspartner som søker til prosjekter med flere komponister, må legge inn én søknad for hver komponist. Styret behandler hver søknad individuelt.

Nærstående parter

Det gis ikke støtte til verk der komponist og samarbeidspartner er nærstående. Det må komme klart fram i søknaden om komponist og samarbeidspartner er nærstående parter. Med nærstående menes kretsen av nærstående som definert i Forvaltningsloven §6, 1. ledd.

Er kun enkelte av partene i søknaden nærstående, må dette komme klart fram i søknaden.

Organisasjoner og tiltak til fremme av ny musikk

Fondet kan bevilge støtte til fremme av ny musikk.

Støtte til komponisthonorar

Fondet gir støtte til komponisthonorar for å skape ny musikk. Vi forutsetter at musikkverket(ene) skal framføres live og/eller på strømmetjeneste. Framføring omfatter både levende framføring av verket(ene) og alle former for digital gjengivelse og tilgjengeliggjøring.

Det kan søkes om delfinansiering av komponisthonorar der samarbeidspartner er en større norsk institusjon som mottar offentlig støtte. Styret forutsetter at institusjonen bidrar til komponisthonoraret, og kan i vedtak om tildeling stille krav om finansieringsgrad fra samarbeidspartners side. Komponistfondets delfinansiering bortfaller dersom ikke institusjonen bekrefter at den vil bidra med slik finansiering.

Vi støtter ikke

  • verk som er ferdigstilt på søknadstidspunktet
  • kostnader direkte relatert til innspilling
  • kostnader direkte relatert til framføring

Søknadssum er komponisthonoraret

Søknadssum skal kun omfatte komponisthonorar, og ikke andre relaterte kostnader.

Finn riktig komponisthonorar i dokumentet veiledende satser for komponisthonorar (PDF).

Ta kontakt med administrasjonen om du har noen spørsmål.

Innhold i søknaden

Obligatoriske vedlegg

CV for komponisten med verkliste (maks 3 sider). Skal leveres som PDF.

3 musikkeksempler : 2 lydopptak og 1 vedlegg som kan være partitur/noter/eventuelt lydopptak. Disse skal være eksempler på komponistens tidligere produksjon, men likevel være relevante for søknaden. Husk god kvalitet på lydvedleggene. Lydvedlegg skal leveres i mp3-format, og være på maks 5 minutter per lydfil og under 30MB.

Prosjektbeskrivelse (maks 1 side). Beskriv det musikalske innholdet, og legg ved en realistisk fremdriftsplan. Leveres som PDF.

Informasjon som skal fylles inn

*** vi gjør om søkeskjemaet, og vil presentere ny informasjon når dette er klart ***

Øvrig informasjon

Én søknad per komponist: Det skal som hovedregel sendes inn kun én søknad per komponist i hver søknadsrunde. En søknad som gjelder flere verk i samme prosjekt, for eksempel musikk til én konsert, én film eller ett album, regnes som én søknad. Dersom samarbeidspartner søker, må det bekreftes at komponisten er innforstått med at den konkrete søknaden sendes inn.

Ulevert verk: Komponister som i vårt fond står registrert med et ulevert verk, vil normalt ikke bli prioritert.

Historikk: En tildeling blir sett i lys av komponistens og samarbeidspartners bevilgninger de siste årene.

Endringer etter søknadsfrist: Søknaden skal være levert innen fristen og vi tar ikke imot nye utgaver av vedlegg etter at søknadsfristen er utløpt. Om det likevel tilkommer informasjon av vesentlig betydning for søknaden, kan denne sendes på e-post til post@musikkfondene.no. Administrasjonen vurderer så om dette skal legges til den innsendte søknaden.

Behandlingstid: Vi har maksimalt 8 ukers behandlingstid. For søknader sendt inn til fristen i mars får du svar innen 30.4. For søknader sendt inn til fristen i oktober får du svar innen 30.11.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på post@musikkfondene.no eller telefon 23 31 06 10 klokken 09–16.