fbpx

Musikkfondene

Det norske komponistfond

Søkerveiledning

Søknadsfrister

  • 2. mars kl. 13:00
  • 2. oktober kl. 13:00

Faller fristen på en helge- eller helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende virkedag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Søknadsskjema

Søknad skal leveres gjennom vår søkeportal. Søknadsskjema blir tilgjengelig omlag 3 uker før søknadsfrist.

Støtte til komponisthonorar

Fondet gir støtte til komponisthonorar for å skape ny musikk. Vi forutsetter at musikkverket(ene) skal framføres live og/eller på strømmetjeneste. Framføring omfatter både levende framføring av verket(ene) og alle former for digital gjengivelse og tilgjengeliggjøring.

Hvem kan søke?

Komponist eller samarbeidspartner kan søke.

Fondet skal brukes til støtte for komponister som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Komponisten kan søke om eget komponisthonorar til å skrive ny musikk som skal framføres live og/eller på strømmetjenester. Dersom søknaden overstiger 150 000 kroner forutsettes det at komponisten har bekreftelse på framføring med samarbeidspartner eller annen formidlingsplan.

Der flere komponister søker med musikk de skal skrive sammen, må disse legge inn én søknad hver. Styret behandler hver søknad individuelt.

Samarbeidspartner kan søke om komponisthonorar. En samarbeidspartner kan være bestiller, framføringsinstitusjon, organisasjoner, utøver, konsert- eller annen arrangør, festival, produsent, eller andre som skal presentere verket for et allment publikum og bidra til at det videreformidles.

Samarbeidspartner som søker til prosjekter med flere komponister, må legge inn én søknad for hver komponist. Styret behandler hver søknad individuelt.

Søknadssum

Søknadssum skal kun omfatte komponisthonorar, og ikke andre relaterte kostnader.

Det kan søkes om delfinansiering av komponisthonorar der samarbeidspartner er en større norsk institusjon som mottar offentlig støtte. Styret forutsetter at institusjonen bidrar til komponisthonoraret, og kan i vedtak om tildeling stille krav om finansieringsgrad fra samarbeidspartners side. Komponistfondets delfinansiering bortfaller dersom ikke institusjonen bekrefter at den vil bidra med slik finansiering.

Finn riktig komponisthonorar i dokumentet veiledende satser for komponisthonorar (PDF).

Vi støtter ikke

  • verk som er ferdigstilt på søknadstidspunktet
  • kostnader til produksjon
  • kostnader til innspilling
  • kostnader til framføring

Innhold i søknaden

Den enkelte komponist blir vurdert utelukkende på grunnlag av innholdet i søknaden.

Obligatoriske vedlegg

Prosjektbeskrivelse: Beskriv det musikalske prosjektet og legg ved en realistisk framdriftsplan (maks 1 side). Leveres som PDF.

3 musikkeksempler: 2 lydopptak og  1 vedlegg som kan være partitur/noter/eventuelt lydopptak. Disse skal være eksempler på komponistens tidligere produksjon, og relevante for søknaden. Husk god kvalitet på lydvedleggene. Lydvedlegg skal leveres i mp3-format, og være på maks 5 minutter per lydfil.

Merk lydvedleggene med opphaver, låttittel, og relevans for søknaden.

CV for komponisten. Skal leveres som PDF.

Bekreftelse: Komponister som søker beløp over kroner 150 000,- skal legge ved en bekreftelse på framføring med samarbeidspartner, eventuelt en annen formidlingsplan.

Informasjon som skal fylles inn

Om komponisten: Komponistens navn, fødselsdato komponist, fylke komponist og komponisten er medlem av (NKF, Nopa, Begge foreningene, annen forening, ingen forening).

Samarbeidspartner: Navn på samarbeidspartner (har du ingen, skriv 0) og samarbeidspartners kontaktinformasjon.

Om verket: Arbeidstittel verket, søknadsbeløp, utregning av honorar (nedtrekksmeny med svar: satser for låter, tabell for musikkverk og annet), LÅTER: Antall låter, MUSIKKVERK: Antall stemmer, MUSIKKVERK: Verkets varighet i minutter.

Kategori: Fondet benytter to hovedkategorier, dette er kun for statistiske formål; kunstmusikk (klassisk, samtid, elektroakustisk, etc) og populærmusikk (pop, rock, jazz, etc) .

Diverse søknadsinformasjon: Tittel, hvem søker? (nedtrekksmeny med svar: komponist, samarbeidspartner), Når skal musikken være ferdigstilt? Oppgi så konkret dato som mulig, Når skal musikken framføres? og sted for første framføring.

Øvrig informasjon

Én søknad per komponist

Det skal som hovedregel sendes inn kun én søknad per komponist i hver søknadsrunde. En søknad som gjelder flere verk i samme prosjekt, for eksempel musikk til én konsert, én film eller ett album, regnes som én søknad. Dersom samarbeidspartner søker, må det bekreftes at komponisten er innforstått med at den konkrete søknaden sendes inn.

Samarbeidsprosjekter

Dersom du søker til samarbeidsprosjekter, søk om din andel.

Ulevert verk

Komponister som i vårt fond står registrert med et ulevert verk, vil normalt ikke bli prioritert.

Historikk

En tildeling blir sett i lys av komponistens og samarbeidspartners bevilgninger de siste årene.

Endringer etter søknadsfrist

Søknaden skal være levert innen fristen og vi tar ikke imot nye utgaver av vedlegg etter at søknadsfristen er utløpt. Om det likevel tilkommer informasjon av vesentlig betydning for søknaden, kan denne sendes på e-post til post@musikkfondene.no. Administrasjonen vurderer så om dette skal legges til den innsendte søknaden.

Behandlingstid

Vi tar sikte på 10 ukers behandlingstid avhengig av søknadsmengde.

For våren 2023 gjelder følgende: Det norske komponistfond svarer sine søkere innen 1. juni 2023

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på post@musikkfondene.no eller telefon 23 31 06 10 klokken 09–16.