fbpx

Musikkfondene

Det norske komponistfond

Søkerveiledning

Søknadsfrister

  • 4. mars 2024 kl. 13:00 (Utsatt fordi den ordinære fristen dette året faller på en lørdag)
  • 2. oktober kl. 13:00

Faller fristen på en helge- eller helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende virkedag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Søknadsskjema

Søknad skal leveres gjennom vår søkeportal. Søknadsskjema blir tilgjengelig omlag 3 uker før søknadsfrist.

Tildelte

Nysgjerrig på hvem som har fått støtte tidligere? Se her

Støtte til komponisthonorar

Fondet gir støtte til komponisthonorar for å skape ny musikk. Vi forutsetter at musikkverket(ene) skal framføres live og/eller på strømmetjeneste. Framføring omfatter både levende framføring av verket(ene) og alle former for digital gjengivelse og tilgjengeliggjøring.

Fondet støtter alle sjangre.

Rene orkesterverk kan få støtte, men det forventes delfinansiering.

Fondet er innrettet på å støtte komponister som skaper ny musikk med en individuell skapende innsats. Rene natur- eller feltopptak kvalifiserer vanligvis ikke som komposisjon av musikk.

Hvem kan søke?

Komponist eller samarbeidspartner kan søke.

Fondets midler skal brukes til å støtte komponisthonorar til komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Komponisten kan søke om eget komponisthonorar til å skrive ny musikk som skal framføres live og/eller på strømmetjenester. Dersom søknaden overstiger 150 000 kroner forutsettes det at komponisten har bekreftelse på framføring med samarbeidspartner eller annen formidlingsplan.

Der flere komponister søker til musikk de skal skrive sammen, må disse legge inn én søknad hver. Styret behandler hver søknad individuelt.

Samarbeidspartner kan søke om komponisthonorar. En samarbeidspartner kan være bestiller, framføringsinstitusjon, organisasjoner, utøver, konsert- eller annen arrangør, festival, produsent, eller andre som skal presentere verket for et allment publikum og bidra til at det videreformidles.

Samarbeidspartner som søker til prosjekter med flere komponister, må legge inn én søknad for hver komponist. Styret behandler hver søknad individuelt.

Søknadssum er komponisthonorar

Søknadssum skal kun omfatte komponisthonorar, og ikke andre relaterte kostnader.

Finn veiledende komponisthonorar i dokumentet veiledende satser for komponisthonorar (PDF).

Der flere komponister søker til musikk de skal skrive sammen, kan den enkelte selv søke fondet om støtte til sin andel av verket.

Om 3 arbeider sammen skal honoraret deles på antall involverte. En utregning kan se slik ut: 12 låter, og kroner 10 000,- per låt = 120 000. Tre komponister kan da hver søke om kroner 40 000 hver.

Delfinansiering av komponisthonorar

Der samarbeidspartner er en institusjon som mottar betydelig statsstøtte, kan det søkes om delfinansiering av komponisthonorar.
Styret forutsetter at institusjonen bidrar til det avtalte komponisthonoraret, og stiller krav om 1/3 finansieringsgrad fra samarbeidspartners side.

 

Vi støtter ikke

  • verk som er ferdigstilt på søknadstidspunktet
  • kostnader til produksjon, innspilling eller framføring
  • honorar til tekst
  • musikk som ikke primært forvaltes av TONO: Dette gjelder sceniske verk som honoreres med store rettigheter og spillmusikk

Normalt støtter vi ikke

  • lyddesign og installasjonskunst
  • musikalsk forskning og utvikling
  • søkere under kunstnerisk grunnutdanning
  • rene natur- eller feltopptak

 

Innhold i søknaden

Den enkelte komponist blir vurdert utelukkende på grunnlag av innholdet i søknaden.

Obligatoriske vedlegg

Prosjektbeskrivelse: Beskriv det musikalske prosjektet og legg ved en realistisk framdriftsplan (maks 1 side). Leveres som PDF.

3 musikkeksempler: 2 lydopptak og  1 vedlegg som kan være partitur/noter/eventuelt lydopptak. Disse skal være eksempler på komponistens tidligere produksjon, og relevante for søknaden. Husk god kvalitet på lydvedleggene. Lydvedlegg skal leveres i mp3-format, og være på maks 5 minutter per lydfil.

Merk lydvedleggene med opphaver, låttittel, og relevans for søknaden.

CV for komponisten. Skal leveres som PDF.

Bekreftelse: Komponister som søker beløp over kroner 150 000,- skal legge ved en bekreftelse på framføring med samarbeidspartner, eventuelt en annen formidlingsplan.

Informasjon som skal fylles inn

Om komponisten: Komponistens navn, fødselsdato komponist, fylke komponist og komponisten er medlem av (NKF, Nopa, Begge foreningene, annen forening, ingen forening).

Samarbeidspartner: Navn på samarbeidspartner (har du ingen, skriv 0) og samarbeidspartners kontaktinformasjon.

Om verket: Sjanger (to alternativer: kunstmusikk/samtidsmusikk og populærmusikk) Arbeidstittel verket, søknadsbeløp, utregning av honorar (nedtrekksmeny med svar: satser for låter, tabell for musikkverk og annet), LÅTER: Antall låter, MUSIKKVERK: Antall stemmer, MUSIKKVERK: Verkets varighet i minutter.

Kategori: Fondet benytter to hovedkategorier, dette er kun for statistiske formål; kunstmusikk (klassisk, samtid, elektroakustisk, etc) og populærmusikk (pop, rock, jazz, etc) .

Diverse informasjon: Tittel, hvem søker? (nedtrekksmeny med svar: komponist, samarbeidspartner), Når skal musikken være ferdigstilt? Oppgi så konkret dato som mulig, Når skal musikken framføres? og sted for første framføring.

Bruker komponisten kunstig intelligens, eller andre relaterte verktøy som påvirker det musikalske arbeidet? (ja eller nei)

Øvrig informasjon

Én søknad per komponist

Det skal som hovedregel sendes inn kun én søknad per komponist i hver søknadsrunde. En søknad som gjelder flere verk i samme prosjekt, for eksempel musikk til én konsert, én film eller ett album, regnes som én søknad. Dersom samarbeidspartner søker, må det bekreftes at komponisten er innforstått med at den konkrete søknaden sendes inn.

Samarbeidsprosjekter

Dersom du søker til musikk som skal skrives sammen med andre komponister, søk om din andel.

Ulevert verk

Komponister som i vårt fond står registrert med et ulevert verk, vil normalt ikke bli prioritert.

Historikk

En tildeling blir sett i lys av komponistens og samarbeidspartners bevilgninger de siste årene. Støtte utover kr. 400 000,- over en 3-årsperiode kan ikke påregnes.

Endringer etter søknadsfrist

Søknaden skal være levert innen fristen og vi tar ikke imot nye utgaver av vedlegg etter at søknadsfristen er utløpt. Om det likevel tilkommer informasjon av vesentlig betydning for søknaden, kan denne sendes på e-post til post@musikkfondene.no. Administrasjonen vurderer så om dette skal legges til den innsendte søknaden.

Statistikk

Vi lager statistikk som baserer seg på data fra søknadene, og de innvilgede prosjektene. For eksempel blir sjanger kun brukt til statistiske formål, og for å undersøke sjangerfordelingen i totale tildelinger.

Behandlingstid

Vi tar sikte på 10 ukers behandlingstid avhengig av søknadsmengde.

Bærekraft

Styret ønsker å ta hensyn til bærekraft ved vurdering av søknadene, og forbeholder seg retten til å gjøre en bærekraftsvurdering av det enkelte prosjekt. Normalt vil vi ikke prioritere tildelinger til verk som innebærer en stor miljøbelastning.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på post@musikkfondene.no eller telefon 23 31 06 10 klokken 09–16.