Musikkfondene

Det norske komponistfond

Søk støtte

Hvert år har fondet to søknadsfrister: En på våren og en på høsten:

 

 • 2. mars kl. 13:00
 • 2. oktober kl. 13:00

 

Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

Søknaden skal leveres digitialt i fondets søknadsportal, med de vedlegg som til enhver tid er påkrevd.

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen.

 

Hvem kan søke?

Komponist eller bestiller kan søke.

 

 • Komponist kan søke om honorar til egne komposisjoner som skal fremføres på konsert- og/ eller andre formidlingsplattformer. Det forutsettes at komponisten har intensjonsavtale med produksjonsmiljø/formidler.

 

 • Bestiller kan søke om komponisthonorar. En bestiller kan være: framføringsinstitusjon, utøver, arrangør, festival eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles.

 

Det gis ikke støtte til verk der komponist og produksjonsmiljø/formidler eller bestiller er nærstående.

Alle forhold rundt nærstående parter må komme klart frem i søknaden. Med nærstående menes kretsen av nærstående som definert i Forvaltningsloven §6, 1. ledd.

 

Organisasjoner kan, i særlige tilfeller, søke støtte til fremme av nykomponert musikk.

 

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om komponisthonorar for å skape ny musikk innen alle sjangre.

 

Søknaden må være knyttet til en spesiell anledning, og det forutsettes at musikkverket skal fremføres på konsert og/eller andre formidlingsplattformer. Fremføring omfatter både levende framføring av verket og bruk av ny teknologi.

 

Det gis ikke støtte til:

 • Finansiering av verk som allerede er levert.
 • Kostnader til innspilling og plateproduksjon

Produksjonskostnader, honorarer m.m. i forbindelse med framføring av verket

 

Krav til søknaden

Følgende vedlegg skal lastes opp og følge søknaden:
 • Prosjektbeskrivelse (maks 1 side). Beskriv det musikalske innholdet, og legg ved en realistisk fremdriftsplan fra bevilgningsdato til leveringsfrist.
 • Komponistens tidligere produksjon skal dokumenteres med tre vedlegg. To av vedleggene skal være lydopptak, og det tredje partitur/noter eventuelt lydopptak. Husk god kvalitet på lydeksemplene, og at disse er relevante for din søknad.
 • Komponistrelatert CV med verksliste (maks 3 sider)
 • Vedlegg om utøvere/medvirkende
 • Intensjonsavtale
  • For søknader om bestillingsverk skal det vedlegges intensjonsavtale mellom bestiller og komponist
  • For andre søknader om komponisthonorar skal det vedlegges intensjonsavtale mellom komponist og produksjonsmiljø/formidler
 • Totalbudsjett som omfatter alle kostnader for prosjektet (om søknadssummen er mer enn 100 000)
 • Tekst, der dette er en vesentlig del av verket (sang, resitasjon etc.)

 

Følgende informasjon skal fylles inn i søknadsskjemaet:
 • Hvem søker? (Komponist eller bestiller)
 • Navn på bestiller eller konsert-/formidlingsplattform og kontaktinformasjon;
 • Komponistens navn; komponistens e-post; komponistens telefonnummer; komponistens fødselsdato; komponistens fylke; komponistens nettside; komponistens medlemskap forening;
 • Søknadsbeløp;
 • Verkets korte arbeidstittel; verkets sjanger; verkets anledning/sammenheng; verkets varighet i minutter; verkets besetning (feks sinfonietta); verkets leveringsfrist; verkets fremføringsdato;
 • Navn på utøvere / medvirkende
 • svare på spørsmålet: Søker dere – eller planlegger dere å søke om – støtte andre steder?


Hvor stort beløp kan jeg søke?

Søknadssum skal kun omfatte komponisthonorar, og ikke andre relaterte kostnader.

Fondet retter seg etter veiledende satser for komponisthonorar og oppfordrer søkerne til å utforme søknaden etter disse satsene.

En eventuell tildeling fra fondet betales direkte til komponisten/låtskriveren i to halvdeler.

 

Noen bestillere må bidra til komponisthonoraret

Formålet til fondet er å være en ressurs for selvstendige komponister og bestillere.

Tildeling av støtte til verk der en større norsk institusjon som mottar offentlig støtte er part i intensjonsavtale/kontrakt med komponisten, forutsetter at institusjonen bidrar til finansieringen av komponisthonoraret. Styret kan i vedtak om tildeling stille krav om finansieringsgrad fra institusjonens side. Komponistfondets støtte (delfinansiering) bortfaller dersom ikke institusjonen bekrefter at de vil bidra med slik finansiering

 

Kun en søknad per komponist

Styret i fondet forbeholder seg retten til å avgrense behandlingen til en av de innkomne søknadene, der flere søknader er innkommet med samme komponist.

 

Styret kan avkorte bevilget sum

For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi informerer ikke om bakgrunnen for disse vedtakene.

 

Ulevert verk?

Komponister som står registrert i fondet med ulevert verk vil normalt ikke bli prioritert.

 

Skjerper inn ettersending av dokumenter

All informasjon og materiale til søknaden skal være levert innen fristen.

Vi ser oss nødt til å skjerpe inn muligheten for innsending av dokumenter etter at søknadsfristen er utløpt. Bakgrunnen for dette er å sikre likebehandling av alle søkere. Vedlegg som er med på å gjøre en søknad fullstendig, altså materiale som skulle vært sendt innen fristen, vil bli avvist. Dette gjelder obligatoriske vedlegg som CV, kunstneriske vedlegg, prosjektbeskrivelse m.m.
Dersom det etter søknadsfristen kommer informasjon som er av betydning for din allerede innsendte søknad, kan du sende inn dette til post@musikkfondene.no

 

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring