Musikkfondene

Det norske komponistfond

Søknadsportal

Her finner du søknadsportalen.

Søknaden skal leveres digitialt i fondets søknadsportal, med de vedlegg som til enhver tid er påkrevd.

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen.

 

Søknadsfrist

Fondet har søknadsfrist to ganger i året. En på våren og en på høsten:

 • 2. mars kl. 13:00
 • 2. oktober kl. 13:00 (Høsten 2022 er fristen utsatt til mandag 3. oktober klokken 13)

Når fristen faller på en helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende hverdag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

 

Hvem kan søke?

Komponist/låtskriver eller bestiller kan søke om støtte til komponisthonorar.

 

 • Komponist/låtskriver kan søke om honorar til egne komposisjoner som skal fremføres på konsert- og/ eller andre formidlingsplattformer. Det forutsettes at komponisten/låtskriveren har intensjonsavtale med produksjonsmiljø/formidler.

 

 • Bestiller kan søke om komponisthonorar/låtskriverhonorar. En bestiller kan være: framføringsinstitusjon, utøver, arrangør, festival eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles.

Bestillere som skal søke støtte til prosjekter med flere komponister/låtskrivere, må legge inn én søknad for hver komponist/låtskriver. Styret behandler hver søknad individuelt.

 

Nærstående parter

Det gis ikke støtte til verk der komponist/låtskriver og produksjonsmiljø/formidler eller bestiller er nærstående. Med nærstående menes kretsen av nærstående som definert i Forvaltningsloven §6, 1. ledd.

Dersom du sender en søknad til fondet hvor kun enkelte av partene i søknaden er nærstående, må alle forhold rundt disse nærstående parter komme klart frem i søknaden.

 

Organisasjoner og fremme av nykomponert musikk

Organisasjoner kan, i særlige tilfeller, søke støtte til fremme av nykomponert musikk.

 

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om komponisthonorar/låtskriverhonorar for å skape ny musikk innen alle sjangre.

 

Det kan søkes om komponisthonorar/låtskriverhonorar for å skape ny musikk til tekst. Vi forutsetter at rettighetene til bruk av tekst er avklart.

 

Det gis ikke støtte til:

 • Finansiering av verk som allerede er levert
 • Tekstarbeidet
 • CD-produksjon eller annen plateproduksjon
 • Kostnader til innspilling
 • Komponisthonorar for store filmprosjekter
 • Produksjonskostnader, honorarer m.m. i forbindelse med framføring av verket

 

Om plateinnspilling og fremføringen av låta/verket

Flere spør oss om plateinnspilling for søknader til Det norske komponistfond.

Fondet støtter komponisthonorar/låtskriverhonorar for at det skal lages nye musikkverk eller låter.

Formålet til Det norske komponistfond krever en fremføring av verket/låta, derfor støttes ikke søknader der innspilling er hovedprosjektet. Har du en releasekonsert med den komponerte musikken, vil dette oppfylle kravene til støtte.

 

Hvor stort beløp kan jeg søke?

Søknadssum skal kun omfatte komponisthonorar/låtskriverhonorar, og ikke andre relaterte kostnader.

Fondet retter seg etter veiledende satser for komponisthonorar og oppfordrer søkerne til å utforme søknaden etter disse satsene.

En eventuell tildeling fra fondet betales direkte til komponisten/låtskriveren i to halvdeler.

 

Om søknaden

Søknaden må være knyttet til en konkret anledning, og det forutsettes at musikkverket skal fremføres på konsert og/eller andre formidlingsplattformer. Fremføring omfatter både levende framføring av verket og bruk av ny teknologi.

 

 • En konkret anledning
 • Fremføring på konsert og/eller andre formidlingsplattformer

 

Vedlegg til søknaden

Følgende vedlegg skal være i PDF-format, og skal lastes opp i søknadsskjemaet:

 • Prosjektbeskrivelse (maks 1 side). Beskriv det musikalske innholdet, og legg ved en realistisk fremdriftsplan fra bevilgningsdato til leveringsfrist.
 • Komponistens/låtskriverens tidligere produksjon skal dokumenteres med tre vedlegg som er relevante for søknaden. Husk god kvalitet på lydeksemplene:
  • Lydopptak I
  • Lydopptak II
  • Partitur/noter eventuelt lydopptak
 • CV med verkliste for komponisten/låtskriveren (maks 3 sider)
 • Vedlegg om utøvere/medvirkende
 • Intensjonsavtale
  • For søknader om bestillingsverk: intensjonsavtale mellom bestiller og komponist/låtskriver
  • For andre søknader om komponisthonorar/låtskriverhonorar: intensjonsavtale mellom komponist/låtskriver og produksjonsmiljø/formidler
 • Budsjett (obligatorisk om søkesummen er kroner 100 000,- eller mer)
 • Tekst. Kun nødvendig der dette er en vesentlig del av verket (sang, resitasjon etc.)

 

Informasjon som skal fylles inn i søknadsskjemaet

Følgende informasjon skal fylles direkte inn i det elektroniske søknadsskjemaet:

 • Hvem søker? (Komponist/låtskriver eller bestiller)
 • For verket/låtene: arbeidstittel; sjanger; leveringsfrist; fremføringsdato; sted for første fremføring; Er verket låtbasert? Antall låter det søkes støtte til; instrumentering.
 • Søknadsbeløp; Det er utregnet honorar ved hjelp av musikkverk; antall stemmer; verkets varighet i minutter, informasjon om eventuelle trekk.
 • Navn på bestiller og kontaktinformasjon;
 • For komponisten/låtskriveren: navn; fødselsdato; fylke; medlemskap forening;
 • Har dere søkt om komponisthonorar andre steder? Hvis ja – hvor har dere søkt, og hvor mye?

 

Skjermklipp av søkeskjemaet finner du her.

 

Noen bestillere må bidra til komponisthonoraret/låtskriverhonoraret

Formålet til fondet er å være en ressurs for selvstendige komponister/låtskrivere og bestillere.

Tildeling av støtte til verk der en større norsk institusjon som mottar offentlig støtte er part i intensjonsavtale/kontrakt med komponisten/låtskriveren, forutsetter at institusjonen bidrar til finansieringen av det totale komponisthonoraret/låtskriverhonoraret. Styret kan i vedtak om tildeling stille krav om finansieringsgrad fra institusjonens side. Fondets støtte (som vil være en delfinansiering) bortfaller dersom ikke institusjonen bekrefter at de vil bidra med slik finansiering

 

Kun én søknad per komponist/låtskriver

Det kan sendes inn kun én søknad per komponist/låtskriver hver søknadsrunde. Det må bekreftes at komponisten/låtskriveren er innforstått med at denne søknaden sendes inn.

 

Styret kan avkorte honoraret til komponist/låtskriver

For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi informerer ikke om bakgrunnen for disse vedtakene.

 

Ulevert verk?

Komponister/låtskrivere som står registrert i fondet med ulevert verk vil normalt ikke bli prioritert.

 

Tildelingshistorikk

En tildeling blir sett i lys av komponistens/låtskriverens og bestillerens bevilgninger de siste årene.

 

Ettersending av dokumenter er ikke mulig

All informasjon og alt materiale til søknaden skal være levert innen fristen.

Vedlegg som er med på å gjøre en søknad fullstendig, vil bli avvist. Dette gjelder obligatoriske vedlegg som CV, kunstneriske vedlegg, prosjektbeskrivelse m.m.
Dersom det etter søknadsfristen fremkommer informasjon som er av betydning for en allerede innsendt søknad, kan dere sende inn dette til post@musikkfondene.no

 

Se også ofte stilte spørsmål

 

Personvernerklæring

Fondets personvernerklæring