Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Neste søknadsfrist er 2. februar 2018 kl. 13:00

 

Søk støtte

Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen. Fondet behandler ikke innkomne papirsøknader.

Årlige søknadsfrister er 2. februar kl. 13:00 og 2. september kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

 

4 Ulike komponiststipend

Er du yrkesaktiv komponist/låtskriver kan du søke om støtte. Den enkelte komponist må selv søke. En tildeling blir sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene. Det er anledning til å søke flere stipend, men vær oppmerksom på at fondet innvilger normalt kun et stipend per søker.

 

Vi innvilger ikke støtte til:

 • innøving
 • innspilling
 • fremføringer
 • utøvende virksomhet
 • arrangering
 • stemmeskriving
 • Prosjekter som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte.

 

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend gis for komponering av et konkret angitt verk, eller realisering av et prosjekt, som det ikke foreligger bestilling for. Om prosjektet er i samarbeid med et etablert ensemble, en institusjon eller annen aktør legg ved informasjon om tidligere søknader for prosjektet og utfallet av disse.

 

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av verket/prosjektet som ønskes realisert.
 • Vedlegg søknadsbeløp skal vise hvordan du har regnet ut komponisthonoraret, som bør være utregnet i samsvar med NKF og NOPAs satser for beregning av komponisthonorar: Veiledning for beregning av komponisthonorar. Støtte vil normalt være begrenset til halvparten av gjeldende honorar. Unntaksvis kan styret bevilge fullt honorar.

 

Reisestipend

Reisestipend gis til et konkret prosjekt, for eksempel kurs, utdannelse, festivaler, fremføringer og annet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med reisen. Et enkelt reisebudsjett skal legges ved.

 

Utstyrsstøtte

Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering.

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan det aktuelle utstyret er avgjørende i komposisjonsarbeidet.
 • Et detaljert innkjøpsbudsjett skal legges ved.

 

Fordypningsstipend

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning i ett år. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.

 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
 • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
 • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
 • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Fordypningsstipend har kun søknadsfrist i september. Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i januar og juli. De som ble bevilget fordypningsstipend høsten 2017 får i løpet av 2018 utbetalt totalt kroner 246 272,-. Fordypningsstipendet følger størrelsen på Statens arbeidsstipend ved tildelingstidspunktet. Før endringen i 2013 utgjorde fordypningsstipendet kun 80% av statens arbeidsstipend. Det er ikke anledning til å motta Statens arbeidsstipend og Fordypningsstipend for samme periode.

 

Understøttelse

Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse. Søkerens samlede økonomiske situasjon tas i betraktning. Søknad kan sendes som brev eller som e-post.

 

Søknad skal inneholde:

 • Søkerens navn
 • Adresse: gateadresse, postadresse
 • telefonnummer
 • Søkers ligningsattest
 • Navn på komponist må oppgis

 

Komponistenes vederlagsfond, Universitetsgaten 18, 0164 Oslo
post@musikkfondene.no

 

Organisasjonsstøtte

Tilskudd til organisasjoner og foreninger som har til hovedformål å fremme ny norsk musikk, uansett genre. Institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte. Organisasjonsstøtte har kun søknadsfrist i februar.

 

 • Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan en eventuell bevilgning vil komme norske komponister til gode.
 • Budsjett skal legges ved.