Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Neste søknadsfrist er 4. februar 2019 kl. 13:00

 

Søk støtte

Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen. Fondet behandler ikke innkomne papirsøknader.

Årlige søknadsfrister er 2. februar kl. 13:00 og 2. september kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

 

Skjerper inn ettersending av dokumenter

Alt materialet til en søknad skal være levert innen fristen.
Vi ser oss nødt til å skjerpe inn muligheten for innsending av dokumenter etter at søknadsfristen er utløpt. Bakgrunnen for dette er å sikre likebehandling av alle søkere. Vedlegg som er med på å gjøre en søknad fullstendig, altså materiale som skulle vært sendt innen fristen, vil bli avvist. Dette gjelder obligatoriske vedlegg som CV, kunstneriske vedlegg, prosjektbeskrivelse m.m.
Dersom det etter søknadsfristen kommer informasjon som er av betydning for din allerede innsendte søknad, kan du sende inn dette til post@musikkfondene.no

 

4 Ulike komponiststipend

Er du yrkesaktiv komponist/låtskriver kan du søke om støtte. Den enkelte komponist/låtskriver må selv søke. En tildeling blir sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene. Det er anledning til å søke flere typer av stipend, men vær oppmerksom på at fondet innvilger normalt kun et stipend per søker.

CV skal være komposisjonsrelatert. CV skal være oppdatert med utdanning, verksliste, utgivelser og lignende knyttet til din virksomhet som profesjonell komponist. I verkslisten oppgis antall komponister og andeler i verket.

Vi innvilger ikke støtte til:

 • innøving
 • innspilling
 • fremføringer
 • utøvende virksomhet
 • arrangering
 • stemmeskriving
 • Prosjekter som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte.

 

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend gis for komponering av et konkret angitt verk, eller realisering av et prosjekt, som det ikke foreligger bestilling for. Om prosjektet er i samarbeid med et etablert ensemble, en institusjon eller annen aktør, så legg ved informasjon om tidligere søknader for prosjektet og utfallet av disse.

 

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av verket/prosjektet som ønskes realisert.
 • Vedlegg søknadsbeløp skal vise hvordan du har regnet ut komponisthonoraret, som bør være utregnet i samsvar med NKF og NOPAs satser for beregning av komponisthonorar: Veiledning for beregning av komponisthonorar. Støtte vil normalt være begrenset til halvparten av gjeldende honorar. Unntaksvis kan styret bevilge fullt honorar.

 

Reisestipend

Reisestipend gis til et konkret prosjekt, for eksempel kurs, utdannelse, festivaler, fremføringer og annet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med reisen. Et enkelt reisebudsjett skal legges ved.

 

Utstyrsstøtte

Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering.

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan det aktuelle utstyret er avgjørende i komposisjonsarbeidet.
 • Et detaljert innkjøpsbudsjett skal legges ved.

 

Fordypningsstipend

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning i ett år. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.

 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
 • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
 • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
 • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

 

Fordypningsstipend har kun søknadsfrist i september. Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i januar og juli. De som blir bevilget fordypningsstipend høsten 2018 får i løpet av 2019 utbetalt totalt kroner 261 539,-. Fordypningsstipendet følger størrelsen på Statens arbeidsstipend ved tildelingstidspunktet. Det er ikke anledning til å motta Statens arbeidsstipend og Fordypningsstipend for samme periode.

 

Understøttelse

Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse. Søkerens samlede økonomiske situasjon tas i betraktning. Søknaden kan sendes som brev eller e-post.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens navn
 • Adresse: gateadresse, postadresse
 • telefonnummer
 • Søkerens ligningsattest
 • Navn på komponist må oppgis

 

Komponistenes vederlagsfond, Universitetsgaten 18, 0164 Oslo
post@musikkfondene.no

 

Organisasjonsstøtte

Tilskudd til organisasjoner og foreninger som har til hovedformål å fremme skaping av ny norsk musikk, uansett genre. Fondet støtter ikke organisasjoner som primært driver med konsertvirksomhet. Institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte. Organisasjonsstøtte har kun søknadsfrist i februar.

 

 • Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan en eventuell bevilgning vil komme norske komponister til gode, utover konsertvirksomhet.
 • Budsjett skal legges ved.

 

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring