Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Søk støtte

Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen. Fondet behandler ikke innkomne papirsøknader.

Årlige søknadsfrister er 2. februar kl. 13:00 og 2. september kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

 

4 Ulike komponiststipend

Fondet gir støtte til komponeringsvirksomhet, og den enkelte komponist må selv søke fondet. Vi innvilger ikke støtte til innøving, innspilling, fremføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet. Det gis heller ikke støtte til arrangering og stemmeskriving. Prosjekter som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte.
En tildeling blir sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene. Prosjektet skal ikke være påbegynt ved søknadsfrist.

 

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend gis for komponering av et konkret angitt verk, eller realisering av et prosjekt, som det ikke foreligger bestilling for. Det er ikke anledning til å motta Statens arbeidsstipend og Fordypningsstipend for samme periode.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av verket/prosjektet som ønskes realisert. Vedlegg søknadsbeløp skal vise hvordan du har regnet ut komponisthonoraret, som bør være utregnet i samsvar med NKF og NOPAs satser for beregning av komponisthonorar: Veiledning for beregning av komponisthonorar. Støtte vil normalt være begrenset til halvparten av gjeldende honorar. Unntaksvis kan styret bevilge fullt honorar.

Reisestipend

Reisestipend gis til et konkret prosjekt, for eksempel kurs, utdannelse, festivaler, fremføringer og annet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med reisen. Et enkelt reisebudsjett skal legges ved.

Utstyrsstøtte

Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan det aktuelle utstyret er avgjørende i komposisjonsarbeidet. Et detaljert innkjøpsbudsjett skal legges ved.

Fordypningsstipend

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
  • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
  • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
  • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Fordypningsstipend har kun søknadsfrist i september. Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i januar og juli. De som blir bevilget fordypningsstipend høsten 2016 får i løpet av 2017 utbetalt totalt kroner 229 609. Fordypningsstipendet følger nå størrelsen på Statens arbeidsstipend. Før endringen i 2013 utgjorde fordypningsstipendet kun 80% av statens arbeidsstipend.

 

Understøttelse

Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse. Søkerens samlede økonomiske situasjon tas i betraktning. Søknad skal inneholde: Søkerens navn, gateadresse, postadresse og telefonnummer; Navn på komponist må oppgis og ligningsattest må vedlegges. Søknad kan sendes i brevs form eller som e-post.

Komponistenes vederlagsfond, Universitetsgaten 18, 0164 Oslo
post@musikkfondene.no

 

Organisasjonsstøtte

Tilskudd til organisasjoner og foreninger som har til hovedformål å fremme ny norsk musikk, uansett genre. Institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte. Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan en eventuell bevilgning vil komme norske komponister til gode. Budsjett skal legges ved. Organisasjonsstøtte har kun søknadsfrist i februar.