fbpx

Musikkfondene

.Komponistenes vederlagsfond

Søkerveiledning

Søknadsfrister

 • 2. februar kl. 13:00
 • 4. september kl. 13:00 (Utsatt fordi den ordinære fristen i år faller på en lørdag)

Faller fristen på en helge- eller helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende virkedag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Søkeskjema i portalen

Søknad skal leveres gjennom vår søkeportal. Søkeskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfrist.

Hvem kan søke

Den enkelte yrkesaktive komponist og låtskriver kan selv søke om følgende stipend: arbeid, reise, utstyr og fordypning.
Organisasjoner kan søke om organisasjonsstøtte.
Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse.

Les om hva du kan søke om støtte til

Arbeidsstipend

Gis til komponist/låtskriver som honorar for å skrive musikk (verk/låter).

Bestillingsverk, som er i samarbeid med en institusjon eller større aktør, må i første omgang søkes støtte til fra andre steder. Ved søknader til fondet: legg ved informasjon om avslag/tildelinger fra annet hold.

Der flere komponister/låtskrivere søker med musikk de skal skrive sammen, må hver enkelt sende inn søknad for sin andel av verket/låtene. Legg samarbeidsavtale med søknaden.

Reisestipend

Gis til komponist/låtskriver som støtte til en faglig relevant reise eller et prosjekt. Dette kan være kurs, utdannelse, workshops, deltagelse på festivaler, representasjon ved fremføringer, eller annet relatert til ditt virke komponist/låtskriver.

Det kan ikke forventes at stipendet blir gitt som fullfinansiering.

Utstyrsstipend

Gis som støtte til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering/låtskriving. Utstyret kan ikke være kjøpt før søknadsfristen.

Det kan ikke forventes at stipendet blir gitt som fullfinansiering.

Fordypningsstipend

Søknadsfrist er kun i september hvert år.

Gis som honorar til komponist/låtskriver for kunstnerisk fordypning i ett år. Søker må dokumentere og vise til produksjon på høyt kunstnerisk nivå.

Fordypningsstipendet følger størrelsen på arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend ved tildelingstidspunktet, som ved søknadsfristen høsten 2023 er på kr 299 289. Fordypningsstipend tildeles for påfølgende kalenderår, og blir utbetalt i to halvårige rater. En kan ikke kombinere fordypningsstipendet med arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend eller høyere utdanning.

Organisasjonsstøtte

Søknadsfrist er kun i februar hvert år.

Gis som støtte til organisasjoner og foreninger som har som hovedformål å fremme skaping av ny norsk musikk, uansett genre.

Understøttelse

Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse. Søkerens samlede økonomiske situasjon tas i betraktning.

Søknaden skal inneholde: Søkers navn, adresse og telefonnummer; søkers skattemelding og komponist/låtskrivers navn.

Søknaden kan sendes på e-post til post@musikkfondene.no, eller som brev til Komponistenes vederlagsfond, Universitetsgaten 18, 0764 Oslo.

Mer om søknaden

Sende inn én eller flere søknader

Du kan søke flere typer av stipend, men kan ikke forvente å få innvilget mer enn ett stipend.

For samarbeidsprosjekter send inn en søknad hver

Der flere samarbeider om å skrive musikken, kan den enkelte komponist selv søke fondet om støtte til sin andel av verket.

Om 3  komponister arbeider sammen blir anbefalt sats for honorar delt på antall involverte. En utregning kan se slik ut: 12 låter til plate, og kroner 10 000,- per låt = 120 000. Tre komponister kan da hver søke om kroner 40 000.

Husk legg ved samarbeidsavtale i søknaden.

Dere kan altså ikke sende inn en søknad sammen.

Vedlegg til søknaden

CV skal være knyttet til din virksomhet som profesjonell komponist/låtskriver og med informasjon om: utdanning, liste over (utvalgte) verk/låter og dine andeler i disse, utgivelser og annet komponistrelatert.

Lydvedlegg skal være relevante for prosjektet og representere deg som komponist/låtskriver.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende

 • For arbeidsstipend: en beskrivelse av musikken og prosjektet som skal gjennomføres.
 • For reisestipend: en beskrivelse av formålet med reisen.
 • For utstyrsstipend: en beskrivelse av hvordan det aktuelle utstyret er avgjørende i komposisjonsarbeidet.
 • For fordypningsstipend: en grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres, herunder komposisjonsrelaterte utfordringer, plan for gjennomføring, og målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er viktig for deg som komponist/låtskriver.
 • For organisasjonsstøtte: en beskrivelse av hvordan en bevilgning vil komme norske komponister til gode, utover konsertvirksomhet.

Budsjett skal vise utregningen av søkebeløpet

 • For arbeidsstipend: vis utregningen av komponisthonoraret. Søkebeløpet bør være i samsvar med fullstendig honorar som finnes i veiledning for beregning av komponisthonorar (PDF).
 • For reisestipend: vis stipulerte reisekostnader og eventuelle andre relevante utgifter (kursavgift o.l.).
 • For utstyrsstipend: vis kostnadene på utstyret som er tenkt kjøpt inn.
 • For organisasjonsstøtte: vis hvordan en bevilgning vil komme norske komponister til gode, utover konsertvirksomhet.

Andre vedlegg

 • For arbeidsstipend: Legg ved samarbeidsavtale om dere er flere komponister som skriver sammen.
 • For arbeidsstipend: Søker du om støtte til bestillingsverk som er i samarbeid med en institusjon eller større aktør, må dette i første omgang søkes støtte til fra andre steder.  Når du så søker til fondet her, legg ved den informasjon du har om avslag/tildelinger fra annet hold.

 

Vi innvilger ikke støtte til

Innøving, innspilling, utøvende virksomhet, arrangering og stemmeskriving.

Organisasjoner/institusjoner som primært driver med konsertvirksomhet. Organisasjoner/institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private.

Administrasjon/drift av ensemble og band.

Endringer etter søknadsfrist

Søknaden skal være levert innen fristen og vi tar ikke imot nye utgaver av vedlegg etter at søknadsfristen er utløpt. Om det likevel tilkommer informasjon av vesentlig betydning for søknaden, kan denne sendes på e-post til post@musikkfondene.no. Administrasjonen vurderer så om dette skal legges til den innsendte søknaden.

Behandlingstid

Vi har maksimalt 8 ukers behandlingstid. For søknader sendt inn til fristen i februar får du svar innen 31.3. For søknader sendt inn til fristen i september får du svar innen 30.10.

 

Trenger du hjelp

kontakt oss på  post@musikkfondene.no eller telefon 23 31 06 10 mellom klokken 09—16.